Vedtægter for Byens Symfoni

(Vedtaget på generalforsamlingen den 29. maj 2012)

 

Navn, formål og hjemsted

§ 1. Foreningens navn er Byens Symfoni

§ 2. Foreningens formål er at udøve og fremme interessen for den klassiske musik på en ikke- kommerciel basis.

Stk.2. Foreningen opfylder bl.a. sit formål ved at give aktive medlemmer indsigt i musikken gennem indstudering af værker på højt amatørniveau, og ved at formidle musikken ved koncerter.

§ 3. Foreningens hjemsted er København.


Medlemmer

§ 4. Foreningens medlemmer er de til enhver tid aktive og betalende deltagere i foreningens orkester.

Stk.2.  Som medlemmer kan efter bestyrelsens beslutning optages udøvende amatørmusikere med tilknytning til musiklivet i København.

Stk.3. Aktivt medlemskab indebærer deltagelse i prøver og koncerter samt opfyldelse af de krav og anvisninger, som stilles af dirigenterne og bestyrelsen.

Stk.4. Medlemmerne er forpligtet til at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Stk.5. Medlemmerne er ansvarlige for hjemlånte noder.

Stk.6. Udmeldelse af foreningen meddeles til bestyrelsen.


Bestyrelsen

§ 5. Bestyrelsen varetager foreningens daglige virksomhed i overensstemmelse med de retningslinjer, der fastsættes af generalforsamlingen, herunder kontakten til dirigenter og solister.

Stk.2. Bestyrelsen består af en formand samt mindst 3 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan supplere sig med et yderligere medlem indtil næste generalforsamling. Alle medlemmer kan genvælges.

Stk.3. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer, samt de poster, den finder fornødent at oprette.

Stk.4. Formanden tegner foreningen i det daglige. I større sager tegnes foreningen af formanden sammen med ét eller flere bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden træder til ved formandens forfald.

Stk.5. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, den skønner nødvendige, samt udpeger projektledere efter behov.

Stk.6. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.


Regnskab og revision

§ 6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet fremlægges på den førstkommende generalforsamling efter regnskabsårets afslutning.

Stk.2. Regnskabet skal forinden forelæggelsen for generalforsamlingen være revideret af en generalforsamlingsvalgt revisor.

Stk.3. Revisor vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.


Generalforsamlingen

§ 7. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen

Stk.2. Stemmeberettigede er alle fremmødte, aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Stk.3. Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i andet kvartal og indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

Stk.4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest en uge forinden.

Stk.5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

1)    Valg af ordstyrer

2)    Formandens beretning

3)    Kassererens beretning samt fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det seneste regnskabsår

4)    Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår

5)    Valg af formand

6)    Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

7)    Valg af revisor

8)    Drøftelse af forslag til repertoire og dirigenter for den kommende sæson

9)    Indkomne forslag

10) Eventuelt

Stk.6. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot et enkelt medlem kræver det.

Stk.6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse skal ske, når mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom og fremsender motiveret dagsorden. Indkaldelse sker med 14 dages varsel.

Dirigenterne

§ 8. Dirigenternes opgave er dels at led orkesterets musikalske arbejde, dels at fungere som rådgivere for bestyrelsen.

Stk.2. Orkesteret kan have faste dirigenter og dirigenter, der har til opgave at lede et enkelt projekt.

Stk.3. Bestyrelsen træffer aftale med dirigenterne om program, solister og prøveplan.

Stk.4. Dirigenterne kan ikke være medlemmer af foreningen.


Opløsning

§ 9. Foreningen kan kun opløses ved generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst 2/3 af foreningens aktive medlemmer skal stemme for beslutningen.

Stk.2. Opnås der ikke det fornødne flertal ved første generalforsamling, kan bestyrelsen inden for en frist på en måned indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens opløsning kan vedtages ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk.3. I tilfælde af foreningens opløsning skal en eventuel formue anvendes til fremme af amatørmusikken i Danmark. Generalforsamlingen vælger en person til at varetage denne opgave.


Vedtaget på generalforsamlingen

 den 29. maj 2012